За нас

„Светъл лъч“ е неправителствена организация, чиято дейност е в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за развитие на всеки индивид в частност и на гражданското общество в България като цяло.
Основните цели на „Светъл лъч“ са :
1) Развитие на общочовешките и обществени културни, образователни и духовни ценности.
2) Развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание, чрез опазване на културно-историческото наследство и околната среда.
3) Повишаване на функционалната грамотност на хора от всяка възраст, етнос, местоживеене, религия, социален и икономически статус, семейно положение и здравословно състояние на територията на Република България.
4) Подобряване на контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите.

Фондация СВЕТЪЛ ЛЪЧ, гр. Стара Загора